Statut

ZAJEDNICA ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH UDRUGA BARANJE

                                             S T A T U T

ZAJEDNICE ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH UDRUGA BARANJE          2015.

                                           S A D R Ž A J

 

OPĆE ODREDBE………………………………………………………………….1

 1. NAZIV, SJEDIŠTE I OBILJEŽJA ZAJEDNICE ……………………………….   1
 2. JAVNOST RADA………………………………………………………………… 2
 3. ZASTUPANJE ZAJEDNICE……………………………………………………   2
 4. CILJEVI ZAJEDNICE…………………………………………………………… 3
 5. ČLANSTVO I ČLANARINA …………………………………………………    4
 6. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANICA …………………………..   6
 7. UNUTARNJE USTROJSTVO…………………………………………………     7
 8. SKUPŠTINA ZAJEDNICE…………………………………………………….     8
 9. UPRAVNI ODBOR ……………………………………………………………. 10
 10. PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNICI ………………………………………… 12
 11. LIKVIDATOR ………………………………………………………………….. 13
 12. NADZORNI ODBOR…………………………………………………………..   14
 13. STEGOVNI SUD……………………………………………………………… .. 14
 14. SREDSTVA I IMOVINA ZAJEDNICE………………………………………   15
 15. PRESTANAK RADA………………………………………………  17

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama ( « Narodne novine» broj:74/14), članak 14. stavak 3. Zakona o športu ( „Narodne novine „ br: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12 ), te članka 11. Stavak 4. Statuta Hrvatskog športskog ribolovnog saveza od 08.06.2014. godine, Skupština Zajednice športskih ribolovnih udruga Baranje, na sjednici održanoj dana 8. veljače 2015. godine, donijela je

 

S T A T U T

 

ZAJEDNICE ŠPORTSKIH RIBOLOVNIH UDRUGA BARANJE

 

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Zajednica športskih ribolovnih udruga Baranje, iz Belog Manastira, ( u daljnjem tekstu « Zajednica « ), je Zajednica dobrovoljno udruženih članica, udruga ribića, radi ostvarivanja zajedničkog interesa, športskog, rekreativnog i turističkog ribolova, radi zajedničkih interesa i djelatnosti vezanih uz promicanje zaštite riba, voda, okoliša te ekoloških i gospodarskih interesa na području na kojem obavljaju športsko rekreacijski ribolov, te u svrhu gore navedenih djelatnosti radi zajedničkog gospodarenja vodama ovoga područja kao ovlaštenika ribolovnog prava.

 

 1. NAZIV, SJEDIŠTE I OBILJEŽJA ZAJEDNICE

 

Članak 2.

 

Naziv Zajednice je « Zajednica športskih ribolovnih udruga Baranje « a skraćeni naziv je « Zajednica ŠRU Baranje».

 

Članak 3.

 

Sjedište Zajednice je u Belom Manastiru, ul. Svetog Martina 1a.

 

Članak 4.

 

Pečat Zajednice je ovalnog oblika, promjera 4 cm.

Uz unutarnji rub pečata je naziv Zajednice, a u sredini je znak koji predstavlja ribu divljeg šarana- vretenca.

2.

 

Članak 5.

 

Zajednica je upisana u registar udruga i registar športskih djelatnosti, koja se vodi pri nadležnom tijelu državne uprave ( županije, odnosno grada ).

Zajednica djeluje na administrativnom području grada Belog Manastira, općina: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac, te u širem području putem udruživanja u Zakonom predviđene Zajednice i Saveze.

 

Članak 6.

 

Zajednica ima svoju zastavu i amblem.

Zastava je dimenzije 180 x 90 cm ili 200x 100 cm, plave boje, s amblemom Zajednice u sredini prigodne veličine.

Amblem Zajednice je lik ribe divljeg šarana- vretenca na podlozi bijele boje, sa natpisom naziva Zajednice.

 

III. JAVNOST RADA

Članak 7.

 

Rad Zajednice je javan a osigurava se obavještavanjem članstva na sjednicama Upravnog odbora, na uobičajen način prema tijelima državne vlasti, te prema Zajednicama i Savezima po obvezama iz Zakona i podzakonskih akata i to izvješćima, glasilima, tiskom, televizijom, internetom i drugim sredstvima javnog priopćavanja.

 

 

 1. ZASTUPANJE ZAJEDNICE

 

Članak 8.

 

Zajednicu zastupaju Predsjednik i 2 Dopredsjednika, a ista je udruženi član Športskog ribolovnog saveza Osječko-Baranjske Županije, Hrvatskog športskog ribolovnog saveza, kao i nadležnih športskih saveza.

 

 

 

 

 

3.

 1. CILJEVI ZAJEDNICE

 

Članak 9.

 

Osnovni cilj Zajednice je na Zakonu zasnovano gospodarenje ribolovnim područjem ili zonom kao ovlaštenik ribolovnog prava, razvijanje i promicanje športskog ribolova, natjecanja u športskom ribolovu, ekološko djelovanje u zaštiti riba i voda.

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području športa.

 

Članak 10.

 

Zacrtani ciljevi Zajednice iz članka 9. ostvaruju se kroz slijedeće djelatnosti:

 • – Praćenje i provođenje Zakona i na njemu donesenih propisa, kojim se regulira pitanje gospodarenja ribolovnim područjem i zonama, Udruga građana športskih djelatnosti iz područja ribolova, slatkovodnog ribarstva, športa, rekreacijskog natjecanja, očuvanja riba, voda i prirode i ekološke djelatnosti.
 • – Nastupanjem prema višim oblicima udruživanja, sa pozicije interesa članica Zajednice, sa ciljem da ista sudjeluje u djelatnostima donošenja odluka o pravima ovlaštenika ribolovnog prava, natjecanjima, kao i zaštiti ribljeg fonda od krivolovaca, zaštite riba, voda i okoliša.
 • – Organiziranje i sudjelovanje putem svojih članica u športsko ribolovnim natjecanjima i susretima, na športsko ribolovnim manifestacijama, radi športa, rekreacije i turizma, te na edukaciji članstva, bilo u vlastitoj organizaciji ili organizaciji drugih.
 • – Omogućavanje putem svojih članica provođenje športskog ribolova kao tjelesne i zdravstvene kulture mladih, članova, invalida i ostalih osoba, radi unapređenja zdravlja i psihičke sposobnosti članstva i pučanstva.
 • – Poticanje obrazovanja članstva za sve djelatnosti zaštite riba i voda kao i okoliša, te razvijanje športske i ribičke etike.
 • – Usklađivanje rada članica Zajednice, radi izvršenja obveza koje proizlaze iz ribolovnog prava, provedbe Gospodarske osnove i Godišnjeg plana.
 • – Inicirati članice radi osposobljavanja članstva za ribiče, ribočuvare i ribolovne suce.
 • – Sudjeluje i daje inicijativu radi donošenja prijedloga za unapređenje propisa i izmjenu istih, kojima se regulira zakon, gospodarenje, ribolov, natjecanje, turizam i ekologija, kao i prava i obveze članica.

4.

 

 • – Inicira i putem članica podržava izgradnju i održavanje športsko ribolovnih objekata, kojih je vlasnik Zajednica, odnosno udruge.
 • – Surađuje sa tijelima državne uprave i lokalne samouprave, inspektorima, policijom, višim asocijacijama u športskom ribolovu, turističkim organizacijama, vodoprivredom, šumarstvom, radi unapređenja ribolova, natjecanja i turizma.
 • – Dodjeljuje i predlaže dodjelu priznanja i nagrada osobama, udrugama, državnoj i lokalnoj upravi i samoupravi, organizacijama u području voda i šuma, te asocijacijama za unapređenje zaštite riba i voda, športskog ribolova, ribolovnog turizma, te natjecanja.
 • – Usluživanje jela i bezalkoholnih pića za svoje članove,
 • – Pripremi tradicionalnih ribljih jela na raznim manifestacijama
 • – Osnivanje zajedničkog-posebnog ribljeg fonda, te promidžba i realizacija ribolova“ulovi i pusti „.

 

 

Članak 11.

 

Zajednica ŠRU Baranje radi postizanja svojih ciljeva i zadataka može obavljati i gospodarsku djelatnost: davanjem u najam svojih objekata i lokala, iznajmljivanje plovila, pružanje usluga putem stručnih osoba u ribolovnom natjecanju, rukovanje čamcima, instrukciji u svim vrstama ribolova i obavljanjem ugostiteljske djelatnosti sukladno posebnim propisima.

 

 

 

 1. ČLANSTVO I ČLANARINA

 

Članak 12.

 

Članica Zajednice postaje ribolovna udruga osnovana i upisana u Registar udruga za područje na kojem djeluje Zajednica, čiji opći akti nisu u suprotnosti sa ciljevima i zadacima Zajednice, te koja svojom izjavom preuzima prava i obveze zacrtane općim aktima Zajednice.

 

 

Članak 13.

 

Članom Zajednice se postaje:

 1. Donošenjem odluke na Skupštini udruge o udruživanju u Zajednicu.

 

5.

 

 1. Donošenjem odluke na Skupštini udruge o prihvaćanju ciljeva, zadataka, te prava i obveze iz Statuta Zajednice.
 2. Preuzimanje obveza putem Ugovora o distribuciji i naplati ribolovnih dozvola, od Zajednice kao ovlaštenika ribolovnog prava, kao i o donošenju odluke o visini članskog doprinosa na nivo Zajednice koji se uplaćuje putem Zajednice.
 3. Preuzimanje obveze o podmirenju svih materijalnih i drugih obveza prema Zajednici, te prema drugim pravnim i fizičkim osobama, kao i za vrijeme rada, tako i nakon prestanka rada Zajednice, po ovlaštenim osobama iz udruge.
 4. Donošenjem odluke Skupštine o primanju udruge u Zajednicu na temelju Zahtjeva za učlanjenje.

 

 

Članak 14.

 

Zajednica vodi popis svojih članova. Za vođenje popisa članova zadužen je administrativni tajnik Zajednice. Popis članova vodi se elektronički i sadrži najmanje slijedeće podatke o svojim članovima:

 • – Ime udruge,
 • – Adresa sjedišta udruge
 • – OIB udruge
 • – Datum pristupa u Zajednicu
 • – Datum prestanka članstva u Zajednici.

 

Članak 15.

 

Članstvo u Zajednici prestaje:

 1. Odlukom udruge o istupanju,
 2. Prestankom rada udruge,
 3. Zabranom rada udruge po odredbama Zakona i odluci nadležnih organa,
 4. Neispunjenjem prava i obveza preuzetih iz ovog Statuta.
 5. Donošenjem odluke Skupštine Zajednice o prestanku članstva u Zajednici.

 

 

 

 

 

 

 

6.

VII. PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOST ČLANICA

 

Članak 16.

 

PRAVA:

 

 • – Pravo svake članice Zajednice je da zadovoljava svoje interese zbog kojih se učlanila u Zajednicu, koje nisu suprotne Statutu Zajednice.
 • – Da putem svojih ovlaštenih predstavnika sudjeluje u radu Zajednice, odlučuje o aktivnostima Zajednice.
 • – Da bude zastupljena putem svojih predstavnika u tijelima i komisijama Zajednice, te višim asocijacijama, savezima i HŠRS-u.
 • – Sudjelovati na natjecanjima, radnim akcijama, svečanostima, drugim manifestacijama Zajednice, kao i godišnjim, izbornim i izvanrednim Skupštinama Zajednice.
 • – Da koristi ribolovno područje, imovinu i materijalna dobra Zajednice, sukladno Zakonu, podzakonskim aktima, Statutu i pravilnicima Zajednice.
 • – Članice Zajednice same nadziru rad udruge, te ukoliko smatraju da je povrijeđen Statut ili Zakon, te drugi opći akti udruge, ovlaštena je o tome obavijestiti i upozoriti nadležno tijelo Zajednice i zahtijevati otklanjanje nepravilnosti.
 • – Ukoliko se u roku od 30 dana ne razmotri upozorenje, te se ne sazove nadležno tijelo Zajednice, odnosno ne otklone nepravilnosti, u još jednom roku od 30 dana, može se podnijeti tužba kod nadležnog suda radi zaštite svojeg prava.

 

OBVEZE:

 • – Da imenovanim predstavnikom od stane udruge, prisustvuju na najmanje 2/3 sjednica Upravnog odbora godišnje, te da o radu Upravnog odbora redovno izvještavaju svoju udrugu.
 • – Da izvršava sve obveze koje je Zajednica preuzela kao ovlaštenik ribolovnog prava, po Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, Zakonu o športu i Zakonu o udrugama.
 • – Da izvršava sve obveze koje donosu tijela, komisije i organi Zajednice.
 • – Da pravodobno izmiruje novčane obveze u rokovima koje zadaju tijela Zajednice a odnose se na distribuciju ribičkih dozvola i članski doprinos.
 • – Da sudjeluju u radnim i drugim akcijama koje organizira ili preuzima Zajednica, putem svojih članova ili da sudjeluje na akcijama odgovarajućim novčanim iznosom koji utvrđuje Zajednica.

7.

 • – Da evidentira članstvo, propiše uvijete prijelaza članstva iz jedne u drugu udrugu, a svakog nesvjesnog člana udruge koji se ne pridržava
 • – prava i obveza iz ovog Statuta, te obveza koje je utvrdila udruga u Statutu, poduzme stegovne radnje iz svojeg Statuta ili Statuta Zajednice, te onemogući prijelaz u drugu udrugu dok ne izmiri obveze koje je dužan podmiriti.
 • – Članice Zajednice su dužne obavijestiti ovu Zajednicu o održavanju godišnji i izbornih Skupština, te dostaviti o tome Zapisnik u roku od 30 dana po održavanju Skupštine.
 • – Novoprimljene članice sudjeluju u odlučivanju u tijelima Zajednice ŠRU Baranje nakon perioda od godinu dana u kojem se provjerava njihova primjena prava i obveza iz ovog Statuta od tijela Zajednice ŠRU Baranje.

 

 

Članak 17.

 

Nekorištenjem svojih prava, kao i obveza iz ovog Statuta, te ne poduzimanjem stegovnih mjera protiv pojedinca, Udruga podliježe sankcijama predviđenim ovom Statutom i disciplinskim Pravilnikom, glede prava i obveza iz članka 13., 14., 15. i 16. ovog Statuta.

 

VIII. UNUTARNJE USTROJSTVO

 

Članak 18.

Tijela Zajednice su:

 1. Skupština
 2. Upravni odbor
 3. Nadzorni odbor
 4. Stegovni sud
 5. Predsjednik i dopredsjednici
 6. Počasni dopredsjednik
 7. Likvidator

 

                Članak 19.

 

Članovi tijela Zajednice koji daju ostavku na mandat ili budu razriješeni na jedan od načina predviđen člankom 20. ovog Statuta, te prilikom smrti ili na temelju odluke Stegovnog suda zamjenjuju se na način da Skupština bira novog člana Tijela do isteka mandata starog.

 

 

8.

 

 1. SKUPŠTINA ZAJEDNICE

 

Članak 20.

 

Predstavnici udruge u Zajednici i članovi Tijela Zajednice ne mogu biti osobe koje podliježu odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa i odredbama članka 13. i 27. točka 3. Zakona o športu.

 

Članak 21.

 

Skupština Zajednice je najviše tijelo zajednice i čine je predstavnici članica Zajednice.

Svaka članica Zajednice ima u Skupštini po 2 predstavnika udruge i na svaki navršenih 100 članova po još 1 predstavnika udruge.

Pravo na broj predstavnika u Skupštini Zajednice stiče svaka članica temeljem brojnog stanja svojeg članstva u tekućoj godini koja prethodi Skupštini, temeljem broja uplaćenih članskih iskaznica sa kupljenom ribolovnom dozvolom odraslih punoljetnih članova, nakon konačnog godišnjeg obračuna članskih karti i ribolovnih dozvola preuzetih od HŠRS-a.

 

Članak 22.

 

Skupština se saziva u pravilu jedan puta godišnje.

Skupština može biti:

 1. Izvještajna- jedan puta godišnje
 2. Izborna –svake 4 godine
 3. Izvanredna- po potrebi ili ako ju sazove Nadzorni odbor ili natpolovičan broj članica Zajednice.

 

Članak 23.

 

Skupština može raditi ako joj je nazočno najmanje ½+1 predstavnika od ukupnog broja predstavnika u Skupštini.

Ukoliko nije nazočan broj od ½+1   predstavnika, rad Skupštine se odgađa za 14 dana.

 

Članak 24.

 

Skupština donosi odluke ako je za njih glasala natpolovična većina nazočnih članova.

 

9.

 

Odluke Skupštine i tijela Skupštine donose se javnim glasovanjem, osim kada se donese odluka na Skupštini da glasovanje bude tajno.

Odluke se mogu donositi i nakon usaglašavanja stavova predstavnika u Skupštini, na samoj sjednici Skupštine, ukoliko se za to ukaže potreba, a za iste mora glasovati natpolovična većina predstavnika.

 

Članak 25.

 

Skupština ima slijedeća prava i obveze:

 1. Donosi Statut Zajednice i njegove izmjene i dopune.
 2. Bira Predsjednika i dva Dopredsjednika Zajednice, koji su po dužnosti članovi Upravnog odbora i počasnog Predsjednika.
 3. Bira i imenuje Upravni odbor, Nadzorni odbor i Stegovni sud.
 4. Donosi Program rada i Financijski plan Zajednice za slijedeću kalendarsku godinu.
 5. Razmatra i odlučuje o prihvaćanju ili ne prihvaćanju izvješća o Programu rada i Financijskih izvješća za prethodnu godinu.
 6. Razmatra i odlučuje o izvješćima Predsjednika, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, Stegovnog suda, te drugih organa koje imenuje Skupština.
 7. Ovlašćuje Upravni odbor Zajednice da donosi prijedlog Rebalansa financijskog plana Zajednice i usvaja ga.
 8. Imenuje i razrješuje dužnosnike u organima koje imenuje.
 9. Odlučuje o prijedlozima, molbama i žalbama podnesenih Skupštini preko Upravnog odbora.
 10. Imenuje Likvidatora .
 11. Odlučuje o udruživanju u Saveze, Zajednice, mreže i druge oblike povezivanja.
 12. Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Zajednice.
 13. Odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Zajednice.

 

 

Članak 26.

 

Radom Skupštine rukovodi Predsjednik Zajednice.

Radom Izborne Skupštine i Izvanredne Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od 3 člana, izabrani javnim glasovanjem.

Skupština na svim sjednicama bira javnim glasovanjem zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika, te Verifikacijsko povjerenstvo.

10.

 

Izborna i Izvanredna Skupština bira još i Kandidacijsko povjerenstvo od 3 člana.

Skupština može donijeti i Poslovnik o radu kojim regulira sva proceduralna pitanja rada Skupštine.

 

Članak 27.

 

Odluku o sazivanju Skupštine donosi Upravni odbor, a saziva je na njegov prijedlog Predsjednik, odnosno jedan od Dopredsjednika u odsutnosti Predsjednika i drugog Dopredsjednika.

Ukoliko Skupštinu po prijedlogu Upravnog odbora ne sazove Predsjednik ili jedan od Dopredsjednika, saziva je Upravni odbor.

Izuzetno Predsjednik, odnosno jedan od Dopredsjednika je obvezan sazvati Izvanrednu Skupštinu kada to zatraži:

 1. Nadzorni odbor.
 2. Najmanje natpolovična većina članica udruga Zajednice, koji formiraju Krizni odbor i imenuju Predsjednika istog, uz ovjereni pismeni prijedlog članica.
 3. Ukoliko Predsjednik ili jedan od Dopredsjednika ne sazove Izvanrednu Skupštinu, istu saziva Predsjednik Kriznog odbora, te upućuje poziv članicama.

Administrativne poslove za sazivanje Izvanredne Skupštine obvezan je izvršiti Administrativni tajnik Zajednice.

U slučaju isteka mandata Skupštinu saziva Krizni odbor.

 

 

Članak 28.

 

O mjestu, datumu i satu početka Skupštine, te dnevnom redu, članice i predstavnici se obavještavaju pismeno, a pisani pozivi se šalju najkasnije 10 dana od utvrđivanja sjednice Skupštine.

 

 

 1. UPRAVNI ODBOR

 

Članak 29.

 

Upravni odbor je upravni i izvršni organ- tijelo Zajednice, koji imenuje Skupština na Izbornoj, odnosno Izvanrednoj Skupštini, sa mandatom od 4 godine, odnosno do izbora novih tijela, te mogu biti ponovno izabrani.

 

11.

 

Upravni odbor rukovodi Zajednicom između dva zasjedanja Skupštine, te se sastaje po potrebi, a najmanje 4 puta godišnje.

Upravni odbor sastoji se od po jednog predstavnika članice Zajednice ( Udruga članica Zajednice ) i Predsjednika.

Pravo glasa na sjednicama Upravnog odbora imaju samo imenovani članovi Upravnog odbora od strane Skupštine .

 

Članak 30.

 

Članovi Upravnog odbora, te članovi ostali komisija i organa Zajednice i Upravnog odbora, te ribočuvari, imaju pravo na naknadu materijalnih troškova ( putnih troškova, dnevnica, rad na terenu i sl. ), učinjenih u interesu Zajednice i po nalogu Upravnog odbora, te čelnika Zajednice.

U slučaju povećanog obima posla Upravni odbor može zasnovati radni odnos sa jednim ili više plaćenih djelatnika.

 

Članak 31.

 

Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik ili jedan od Dopredsjednika u njegovoj odsutnosti.

Upravni odbor može se sazvati i na prijedlog Nadzornog odbora i Stegovnog suda.

Upravni odbor održava se na sjednicama na kojima je nazočna natpolovična većina članica a odluke se donose većinom glasova nazočnih članica na sjednici.

 

Članak 32.

 

Upravni odbor ima slijedeća prava i obveze:

 1. Izvršava i vodi Plan rada i Financijski plan Zajednice, te sve druge    poslove koji proizlaze iz Odluka Skupštine u skladu sa Statutom i Zakonom.
 2. Odlučuje o sazivanju Skupštine, mjestu, datumu i dnevnom redu.
 3. Upravlja radom Zajednice između dvije Skupštine.
 4. Predlaže Skupštini Plan rada i Financijski plan za iduću godinu.
 5. Donosi prijedlog Gospodarske osnove i Godišnjeg plana gospodarenja ribolovnim područjem i zonom, na kojima je ovlaštenik Zajednica.
 6. Usvaja i potvrđuje periodična izvješća i bilance o poslovanju.
 7. Imenuje predstavnike u vanjske organe i organizacije.
 8. Donosi normativne akte Zajednice za organe i Komisije Zajednice ( Pravilnik i sl. ), osim Statuta.

12.

 

 1. Organizira i određuje djelokrug rada Ribočuvarske službe te imenuje njenog predsjednika.
 2. Donosi propozicije i kalendar natjecanja Zajednice, te imenuje predsjednika Komisije za natjecanje.
 3. Donosi odluke o cijeni članarine, te rasporedu sredstava od ribolovne dozvole i članarine.
 4. Zaključuje sporazume i dogovore sa drugim udrugama i Zajednicama izvan područja djelovanja Zajednice.
 5. Donosi odluku o plaćanju doprinosa udrugama i Savezima u kojima je članica.
 6. Imenuje tajnika i blagajnika.
 7. Imenuje potpisnike financijskih dokumenata.
 8. Imenuje i razrješava komisije i povjerenstva za izvršavanje programa rada Zajednice.
 9. Raspolaže imovinom Zajednice u skladu sa Statutom i Zakonom, te planom rada i financijskim planom.
 10. Odlučuje o zasnivanju radnih odnosa te prestanku istih, o visini plaće i naknade za iste, sukladno posebnim Zakonima, te o pravima i obvezama djelatnika u Zajednici ( Administrativni tajnik ).
 11. Odlučuje o distribuciji ribolovnih dozvola, članskih karti, te uvjetima i načinu obračuna i uplate novčanih obveza članica.
 12. Donosi prijedlog rebalansa financijskog plana Zajednice i usvaja ga.
 13. Donosi sve druge odluke vezane za nesmetan rad Zajednice.
 14. O radu podnosi izvještaj Skupštini.
 15. Za svoj rad odgovara Skupštini.
 16. Predlaže Skupštini imenovanje počasnog predsjednika sukladno zaslugama u dosadašnjem radu Zajednice, odnosno Saveza.

 

 

 1. PREDSJEDNIK I DOPREDSJEDNICI

 

Članak 33.

 

Predsjednika bira Skupština na mandat od 4 godine.

Skupština na isti mandat bira i dva Dopredsjednika.

Predsjednik Zajednice je predsjednik Skupštine i Upravnog odbora.

Predsjednik zastupa i predstavlja Zajednicu.

Predsjednik je odgovoran za svoj rad i izvršenje zakonskih obveza Zajednice.

Predsjednik za svoj rad odgovara Upravnom odboru i Skupštini Zajednice.

 

13.

Dopredsjednici u slučaju odsutnosti Predsjednika imaju sve ovlasti kao i Predsjednik.

Predsjednik a u njegovoj odsutnosti i dopredsjednici imaju pravo VETA na odluke Upravnog odbora ukoliko se one protive Statutu i Zakonu.

Doneseno VETO na odluku Upravnog odbora mora se potvrditi sa mišljenjem viših distanci ( Porezna uprava, Ribarska inspekcija, Državna uprava, HŠRS) najkasnije do slijedeće sjednice Upravnog odbora.

Osobe ovlaštene za zastupanje odgovaraju za zakonitost rada Zajednice, za podnošenje prijedloga financijskog izvješća Skupštini, te dostavljanje zapisnika sa sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga.

Osobe ovlaštene za zastupanje sklapaju Ugovore i druge pravne radnje u ime i za račun Zajednice, te druge poslove u skladu sa Zakonom.

 

 

XII. LIKVIDATOR

Članak 34.

 

Likvidator zastupa Zajednicu u postupku likvidacije te se

otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja Zajednice iz registra udruga.

 

Članak 35.

 

Tajnik Zajednice organizira i nadgleda pravne, administrativne i tehničke poslove u Zajednici, te je odgovoran za njihovo kvalitetno obavljanje i izvršavanje u zadanim rokovima, a može biti ponovo biran na mandat od 4 godine.

Administrativni tajnik kao zaposlenik obavlja stručne- računovodstvene poslove u skladu sa propisima, administrativne poslove, vodi djelovodnik akta, arhivu, zapisnike na sjednicama Skupštine, Upravnog odbora, te komisija, i organa koje imenuje Skupština i Upravni odbor, druge administrativne poslove, te vodi brigu o rokovima, te izvješćuje Predsjednika i Upravni odbor o radu.

Za svoj rad odgovaraju Predsjedniku Zajednice i Upravnom odboru.

 

Članak 36.

 

Blagajnik Zajednice organizira i obavlja financijsku djelatnost putem blagajne za sva tijela, komisije i organe Zajednice, vodi knjigu blagajne, te je odgovoran za svoj rad Predsjedniku Zajednice i Upravnom odboru, te može biti ponovo biran sa mandatom od 4 godine.

 

14.

Poslove blagajnika može po odluci Upravnog odbora obavljati administrativni tajnik Zajednice.

 

XIII. NADZORNI ODBOR

 

Članak 37.

 

Nadzorni odbor čine Predsjednik i dva člana koje bira Skupština, na mandate od 4 godine i ne mogu biti članovi drugih Tijela Skupštine.

Nadzorni odbor nadzire financijsko i administrativno poslovanje cjelokupnog rada Zajednice.

Nadzorni odbor je u svome radu potpuno samostalan.

Nadzornom odboru sva tijela Skupštine, komisije i organi su dužni pružiti pomoć u radu i dostaviti mu primjerke akata i drugih pismena, kao i račune na uvid, na njegov zahtjev.

Nadzorni odbor utvrđuje da li je rad Zajednice u skladu sa Zakonom i propisima o financijskom poslovanju, te Statutu Zajednice.

Nadzorni odbor o svom radu podnosi izvješće Skupštini Zajednice.

Nadzorni odbor u svom radu ne donosi Odluke ili Rješenja, nego Izvješće Skupštini, odnosno preporuke Skupštini za poduzimanje ispravljanja nezakonitih radnji, ukoliko ih uoči.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora najmanje 2x godišnje a na istoj se odlučuje natpolovičnom većinom glasova.

Sazivanje sjednice Nadzornog odbora može predložiti Predsjednik Zajednice i Upravni odbor.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti nakon isteka mandata ponovo birani.

 

 

XIV. STEGOVNI SUD

 

Članak 38.

 

Stegovni sud bira Skupština na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno birani.

Stegovni sud ima tri člana, Predsjednika i dva člana.

Stegovni sud ima zadatak da svojim radom uklanja nesporazume i nesuglasice među udruženim članicama, između članica i Zajednice, kao i među tijelima, komisijama, organima i dužnosnicima Zajednice.

Stegovni sud može predložiti Skupštini disciplinski Pravilnik Zajednice, a u svom radu može koristiti i disciplinski Pravilnik HŠRS-a.

 

 

15.

 

Stegovni sud nakon postupka predlaže poduzimanje određenih mjera prema tijelima Zajednice ili pojedincima, sukladno težini posljedica izazvanih djelovanjem istih, a koji nisu u skladu sa Zakonima, Pravilnicima i Statutu.

Strana koja je predmet stegovnog postupka ima pravo žalbe u roku od 8 dana od primitka odluke Stegovnog suda.

Stegovni sud dužan je u slijedećih 8 dana razmotriti žalbu i donijeti odluku o žalbi.

Odluka Stegovnog suda dostavlja se Upravnom odboru na potvrđivanje, te je potvrđivanje iste konačno.

 

 

 1. SREDSTVA I IMOVINA ZAJEDNICE

 

Članak 39.

 

Zajednica ostvaruje izvorne prihode od distribucije ribolovnih dozvola i članskog doprinosa članica Zajednice.

 

Ova sredstva služe za ostvarivanje temeljnih ciljeva i djelatnosti Zajednice.

 

Članak 40.

 

Uz izvorne prihode Zajednica može ostvariti prihode od vlastite djelatnosti, koji se koriste za ostvarivanje temeljnih ciljeva i djelatnosti.

 

Članak 41.

 

Zajednica može ostvarivati novčana sredstva, primati drugu materijalnu i nematerijalnu imovinu, te nekretnine i radove, putem donacija od fizičkih i pravnih osoba, te državne i lokalne samouprave.

 

Članak 42.

 

         Zajednica svoje programe i projekte koji su od općeg dobra za Republiku hrvatsku, može financirati iz državnog proračuna, ili proračuna lokalne i područne samouprave, kao i fondova Europske unije , te drugih javnih izvora.

 

 

 

 

 

16.

Članak 43.

 

Zajednica je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija .

 

Članak 44.

 

Zajednica može posuđivati vlastita sredstva trećim osobama, dati na korištenje nekretnine za određene manifestacije, ulagati u određene projekte,

uzimati zajmove, kredite, primati posebne doprinose i donacije, te vršiti druge financijske transakcije korisne za ostvarivanje svojih ciljeva iz ovog Statuta.

 

Članak 45.

 

Zajednica može ostvarivati sredstva putem djelatnosti i gospodarske djelatnosti navedenih u Statutu Zajednice.

 

Članak 46.

 

Imovinu Zajednice čine sva materijalna i nematerijalna sredstva, pokretnine i nekretnine, te drugo navedeno u člancima 37. i 41. ovog Statuta, te druga pokretna i nepokretna imovina i imovinska prava, stečena ili naslijeđena.

 

Članak 47.

 

Zajednica vodi evidenciju o pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i poslovne knjige, prema propisima koji propisuju poslovanje neprofitnih organizacija.

Za vođenje evidencije zadužen je i odgovoran Administrativni tajnik, odnosno Inventurna komisija.

 

Članak 48.

 

         Za svoje obveze odgovara zajednica svojom cjelokupnom imovinom. Članice Zajednice i članovi Tijela Zajednice ne odgovaraju za obveze Zajednice.

Zajednice i osobe ovlaštene za zastupanje Zajednice odgovaraju za štetu učinjenu u Zajednici ili prema trećim osobama, sukladno propisima o odgovornosti za štetu.

 

 

 

                                                                                                                           17.

         XVI. PRESTANAK RADA

 

Članak 49.

 

U slučaju prestanka rada Zajednice imovina se nakon namirenja vjerovnika, troškova likvidacijskog i sudskog postupka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve.

Imovina se ne dijeli, niti ustupa svojim osnivačima, članovima tijela udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenicima, odnosno sa njima povezanim osobama( krvno srodstvo).

 

Članak 50.

 

Zajednica prestaje s radom:

 1. Odlukom Skupštine o prestanku rada.
 2. Pripajanjem drugoj udruzi, spajanjem sa drugom udrugom, ili podjelom udruge razdvajanjem.
 3. Protekom dvostruko više vremena od predviđenog za redovno održavanje Skupštine, a ona nije održana.
 4. Pravomoćnom odlukom suda.
 5. Pokretanjem stečajnog postupka.
 6. Na zahtjev člana ako je broj članova pao ispod broja osnivača, a tijelo udruge nije u roku od godine dana donijelo odluku o prijemu novih članova.

 

Članak 51.

 

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na isti način i po istom postupku kao i Statut.

Članak 52.

 

Za tumačenje ovog Statuta ovlašten je Upravni odbor, a konačno tumačenje daje se na Skupštini Zajednice.

Sve proceduralne radnje tijela zajednice koje određuju rad istih, a nisu obuhvaćene ovim Statutom propisuju se Pravilnikom o radu kojeg donosi Skupština Zajednice.

Donošenjem ovog Statuta prestaje važiti Statut od 20.11.2011.godine.

U Topolju, 08. veljače 2015.g.

Predjednik ZŠRU BARANJE  Anđelko Martinčević